Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společnosti Miroslava Henychová, IČO: 08597162, se sídlem B.Němcové 1046, 53 01 Hostivice (dále jako „prodávající“).

1. Záruka za jakost

1.1.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době kupující věc převzal:

1.1.1.

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;

1.1.2.

se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

1.1.3.

je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

1.1.4.

vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

1.2.

Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebrané zboží, jeho úplnost a nepoškozeno obalů.

1.3.

Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.
2. Způsob uplatnění reklamace

2.1.

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2.

 Kupující, má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to pouze písemně na adrese B.Němcové 1046, 253 01 Hostivice.

2.4.

Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího.

2.5.

Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu popř. jiným věrohodným způsobem.

2.6.

Kupující nemá právo uplatnit reklamaci za vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta sleva z kupní ceny daného zboží.
3. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1.

Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinnosti (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

3.2.

Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.

3.3.

Záruční lhůta spotřebitele činí pro nové zboží 5 dní od převzetí.

3.4.

Kupující je povinen reklamovat zboží do 5 dní od převzetí. Kupující musí uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.5.

Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

3.6.

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout do 5 dnů. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupující nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

3.7.

V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.
4. Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1.

Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1.

je-li vada na zboží v době převzetí pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

4.1.2.

je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

4.1.3.

vada na zboží vznikla opotřebováním způsobem obvyklým užíváním nebo vyplívá-li to z povahy věc;

4.1.4.

jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;

4.1.5.

mechanické poškození;

4.1.6.

vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;

4.1.7.

provedením nekvalifikovaného zásahu či změně parametrů;

4.1.8.

používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,

4.1.9.

poškození v důsledku vyšší moci.
5. Závěrečná ustanovení

5.1.

Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1995 Sb. Prodávající informuje kupujícího o možnostech využití pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.
Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 8.prosince 2021. Aktualizováno 27.7.2022.

CMAGNET shop

E-mail

info@cmagnetshop.cz

Mobil

+420 722 524 889 (PO-PÁ - 8:30 - 18.00 HOD)

Adresa fakturační

B.Němcové 1046, 253 01 Hostivice
IČO: 08597162
Doprava pouze přes ZÁSILKOVNU

Otevírací doba

JEN E-SHOP